Členské příspěvky

Členské příspěvky

FLORBAL JABLONEC, z. s. je spolek, jehož hlavní činností je zajišťování pravidelné sportovní činnosti dětí,mládeže a dospělých. K provozování své činnosti využívá jako jeden z hlavních ekonomických zdrojů příspěvky svých členů. Členské příspěvky pokrývají náklady na pronájem sportovišť, startovné do ligových soutěží, platby za soupisky, odměny pro trenéry, rozhodčí, míčky apod.

 

Základní výše členských příspěvků

 

Základní výše členských příspěvků se stanovena na 3.200 Kč za pololetí. Platba za 1. pololetí (září až leden) je splatná do konce září daného roku a platba na 2. pololetí (únor až červen) poté do konce ledna daného roku. 

 

Základní členské příspěvky platí členové, kteří navštěvují 2 tréninky týdně a účastní se soutěžních utkání. 

 

 

Forma úhrady

 

Pokyn k platbě včetně variabilního symbolu Vám bude vygenerován prostřednictvím členské sekce. Notifikaci o vytvořeném pokynu platby obdržíte na e-mailovou adresu, která je registrována u daného hráče. Pokud jste novým členem, je třeba nejprve postupovat dle pokynů v sekci nový člen

 

Platby se provádí bezhotovostním převodem na účet FLORBAL JABLONEC, z. s. č. ú. 2701014594/2010 vedeného u Fio banky a. s. Evidence plateb probíhá automaticky párováním příslušného variabilního symbolu. Čekejte tedy na platební předpis, který obdržíte prostřednictvím členské sekce. 

 

 

 

Speciální programy plateb členských příspěvků

 

Klub stanovuje tyto speciální slevové programy členských příspěvků.

 

Program č. 1: Sourozenci

 

Nedílnou součástí členské základny klubu jsou sourozenci. Klub FLORBAL JABLONEC, z. s. si váží důvěry rodičů a nechce zatěžovat rodinné rozpočty více, než je nezbytně nutné. Proto stanovuje tento slevový program:

 

1. dítě platí 100 % stanovené výše členských příspěvků;

2. dítě platí 75 % stanovené výše členských příspěvků;

3. a další dítě 50% % stanovené výše členských příspěvků.

 

Žádosti o změnu platebního předpisu na sourozence posílejte na e-mailovou adresu sekretar@florbaljablonec.cz.

 

Program č. 2: Všestranný sportovec

 

Chápeme, že zejména u našich nejmladších členů může nastat kolize tréninků v případě, že hráč je též aktivní člen jiného sportovního klubu. Mládežnické kategorie trénují zpravidla 2x týdně. Z členských příspěvků se ovšem nehradí pouze tréninky, ale je zajišťována i organizace ligových zápasů. Část příspěvků též kryje fixní klubové náklady (dlouhodobý pronájem, správa klubového informačního systému aj.). Proto stanovujeme následující podmínky: 

 

V případě, že daná kategorie trénuje 2x týdně a člen může docházet pouze 1x týdně, stanovujeme slevu 25% z výše členských příspěvků. 

 

Klub si vyhrazuje právo na potvrzení, že se trénink skutečně časově kryje s tréninkem jiného sportu. 

 

Žádosti o změnu platebního předpisu na e-mailovou adresu sekretar@florbaljablonec.cz.

 

Program č. 3: Sponzor klubu

 

V případě, že klub získá sponzorský dar na základě doporučení kontaktu od člena, stanovujeme následnou slevu členských příspěvků:

 

1) v případě finančního či barterového plnění partnera v hodnotě min. 10.000 Kč stanovujeme slevu 50% z výše členských příspěvků. 

 2) v případě finančního či barterového plnění partnera v hodnotě min. 5.000 Kč stanovujeme slevu 25% z výše členských příspěvků.

 

 

Kontaktní osoba pro konzultaci programu Sponzor klubu: Tomáš Beran, tel.: 608 241 968, e-mail: beran@florbaljablonec.cz

 

 

Program č. 4: Změna frekvence placení ze sociálních důvodů. 

 

V individuálním případě lze posoudit změnu frekvence placení členských příspěvků (čtvrtletní, měsíční). O změně frekvence rozhoduje Výkonný výbor klubu na základě předložené žádosti (maminka samoživitelka apod.). 

 

Žádosti o zařazení do tohoto programu včetně odůvodnění zasílejte na adresu beran@florbaljablonec.cz.

 

 

Potvrzení o zaplacení členských příspěvků

 

Fakturu a potvrzení o zaplacení členských příspěvků si můžete jednoduše stáhnout v členské sekci. Potvrzení je samozřejmě dostupné až po zaplacení platebního předpisu dle přiděleného variabilního symbolu.