Členské příspěvky

Členské příspěvky

FLORBAL JABLONEC, z. s. je spolek, jehož hlavní činností je zajišťování pravidelné sportovní činnosti dětí,mládeže a dospělých. K provozování své činnosti využívá jako jeden z hlavních ekonomických zdrojů příspěvky svých členů. Členské příspěvky pokrývají náklady na pronájem sportovišť, startovné do ligových soutěží, platby za soupisky, odměny pro trenéry, rozhodčí, míčky apod.

 

Výše členských příspěvků

Výše členských příspěvků má návaznost níže uvedenou na frekvenci placení.

 

Roční platba 4.800 Kč (úhrada nejpozději 15. října daného roku)
Pololetní platba 2.500 Kč (nejpozději do 15. října daného roku a následně do 15. února roku následujícího)
Měsíční platba 550 Kč (nejpozději do 15. dne v měsíci)

 

Forma úhrady

Platby se provádí bezhotovostním převodem na účet FLORBAL JABLONEC, z. s. č. ú. 2701014594/2010 vedeného u Fio banky a. s. Jako VAR symbol použijte prvních 6 znaků z rodného čísla dítěte. Do poznámky platby nutné uvést jméno hráče a kategorii, kterou navštěvuje.

 

Speciální programy plateb členských příspěvků

Klub s ohledem na šetrnost k rodinným rozpočtům a v reakci na složení své členské základny stanovuje tyto speciální slevové programy členských příspěvků.

 

Program č. 1: Sourozenci

Nedílnou součástí členské základny klubu jsou sourozenci. Klub FLORBAL JABLONEC, z. s. si váží důvěry rodičů a nechce zatěžovat rodinné rozpočty více, než je nezbytně nutné. Proto stanovuje tento slevový program:

1. dítě 100 % stanovené výše členských příspěvků;

2. dítě 50 % stanovené výše členských příspěvků;

3. a další dítě zdarma.

 

Program č. 2: Sponzor klubu

V případě, že člen získá pro klub partnera formou Darovací smlouvy nebo Smlouvy o reklamě:

1) v minimální výši 10.000 Kč, jsou mu pro danou sezónu odpuštěny členské příspěvky v plné výši;

2) v minimální výši 5.000 Kč, je mu odpuštěno 50 % členských příspěvků.

 

Ostatní informace k členským příspěvkům

Klub může na požádání vystavit na platbu členských příspěvků fakturu. Obvykle v případě, pokud hráč nebo jeho zákonný zástupce má nárok na proplacení nákladů od zaměstnavatele.

Klub může na požádání vystavit též potvrzení o zaplacení členských příspěvků pro potřeby poskytnutí příspěvku od zdravotní pojišťovny.

Požadavky tohoto typu směřujte na e-mail florbaljablonec@gmail.com a Vaše žádost bude vyřízena zpravidla do jednoho týdne od doručení.

Partneři